Strona używa plików cookies, więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdziesz w polityce prywatności.
Rozumiem

Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zwanym dalej „RODO” i wszystkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa niniejsza “Informacja o polityce prywatności” przedstawia informacje na temat tego, jak oraz w jaki sposób TAN-VIET International Spółka Akcyjna gromadzi, wykorzystuje, przechowuje, udostępnia i usuwa - przetwarza dane osobowe Użytkownik/Klientów serwisów elektronicznych lub klientów.

Niniejsza informacja zawiera również wzmiankę o uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane oraz o obowiązkach Administratora Danych.

I. DEFINICJE:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Po otwarciu strony WWW http://www.tan-viet.com.pl – dalej „Strona WWW”, Użytkownik może zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w zakładkach dostępnych na Stronie WWW, w tym w szczególności skontaktować się z Administratorem, bądź skorzystać
z przekierowania do innych serwisów internetowych Administratora.

W trakcie eksplorowania Strony WWW przez Użytkownika przetwarzane będą przez TAN-VIET International S.A. z siedzibą w Łęgowie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000318068, , NIP 583-10-21-906, Regon 190928068, kapitał zakładowy 14.210.729 zł, wpłacony w całości, dalej zwaną „TAN-VIET” lub „Administratorem” Informacje zawierające dane osobowe Użytkownika

2. STRONA WWW

Oznacza platformę internetową utrzymywaną przez Administratora pod adresem domeny: http://www.tan-viet.com.pl, przeznaczoną do oferowania oraz sprzedaży produktów spożywczych

3. UŻYTKOWNIK

Osoba fizyczna odwiedzająca Stronę WWW.


II. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIK OBJĘTE PRZETWARZANIEM

1) Dane identyfikacyjne – imię, nazwisko oraz inicjały, datę urodzenia, adres e-mail, unikalny numer klienta, pseudonim, hasło, identyfikatory serwisów społecznościowych i sygnaturę urządzenia.

2) Dane kontaktowe – numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail, identyfikator Messenger ID oraz imię i nazwisko w serwisach społecznościowych.

3) Informacje z serwisów społecznościowych – nazwy Użytkownik/Klienta w serwisach społecznościowych, interakcje i posty w serwisach społecznościowych, “polubienia” i inne reakcje, osoby powiązane w serwisach społecznościowych oraz zdjęcia.

4) Informacje o urządzeniu – adres IP, datę i czas wizyty, czas przebywania na naszej stronie internetowej, odsyłający adres URL, odwiedzane podstrony naszej strony internetowej, rodzaj przeglądarki internetowej, rodzaj urządzenia i ich wersje oraz system operacyjny.

5) Informacje o preferencjach – opinie na temat produktów, informacje/ komentarz zamieszczane w serwisach społecznościowych.


III. CELE PRZETWARZANIA

TAN-VIET wykorzystuje dane osobowe Użytkownik w szczególności w takich celach jak:

1) Przechowywanie danych osobowych – Dane będą przetwarzane przez TAN-VIET
w zależności o potrzeb i uzasadnionego interesu Administratora, przy czym najpóźniej do momentu zwrócenia się przez Użytkownika/Klienta z żądaniem usunięcia jego danych.

2) Korespondencja – TAN-VIET przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem, udzielania odpowiedzi na pytania lub skargi/wnioski Użytkownika

3) Newsletter i powiadamianie o ofercie – TAN-VIET przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu przesyłania informacji handlowych, informowania o produktach, konkursach, promocjach.

4) Ustalanie preferencji i wymagań konsumentów – TAN-VIET przechowuje i gromadzi informacje z urządzeń, z urządzeń końcowych i przeglądarek internetowych (m.in. korzystając z plików cookie, znaczników pikselowych lub innych rozwiązań technicznych do targetowania pochodzące od klientów, w celu zapamiętywania

5) Zabezpieczenie danych- wszelkie czynności w odniesieniu do zasobu danych osobowych związane z ich zabezpieczeniem przed utratą, nieuprawnionym dostępem.


IV. UDOSTĘPNIANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z TAN-VIET, a w szczególności:

1) Podmiotom zajmującym się prowadzeniem księgowości i sprawozdawczości;

2) Podmiotom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe;

3) Podmiotom współpracującym w zakresie dostarczania oraz moderowania treści Strony WWW;

4) Podmiotom prowadzącym wsparcie techniczne IT lub rozwój serwisów internetowych wykorzystywanych przez TAN-VIET;

5) Podmiotom realizującym badanie rynkowe i ustalanie preferencji konsumentów;

6) Kancelariom prawnym, ubezpieczycielom;

7) Doradcom oraz kontrahentom/partnerom handlowym

8) Publicznie na Stronie WWW – pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody przez Użytkownika na taką publikację danych osobowych do celów uczestnictwa w wydarzeniach oraz konkursach organizowanych przez Administratora.

Powyższe podmioty będą miały prawo do przetwarzania danych osobowych klientów wyłącznie w zakresie udzielonego im przez Administratora upoważnienia, bądź zawartej umowy o powierzenie przetwarzania danych i wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji czynności objętych współpracą prowadzoną z TAN-VIET.

Niezależnie od powyższego TAN-VIET będzie udostępniał przetwarzane dane osobowe Użytkowników na podstawie każdorazowego wezwania ze strony organów władzy lub sądów, jeżeli obowiązek przekazania danych znajduje swe umocowanie w przepisach prawa.


V. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

1) Zgoda uprawnionego – zgoda uprawnionego, wyrażana w sposób wyraźny przez Użytkownika na warunkach technicznych określonych systemie serwisu udostępnianego na Stronie WWW zgoda ma charakter dobrowolny i jest przechowywana przez Administratora.

2) Zgodność z przepisami prawa – oznacza przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych przez Administratora w celu wywiązywania się ze zobowiązań prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

3) Zobowiązania umowne – przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zobowiązań umownych z kontrahentami Administratora uczestniczących w procesie prawidłowego świadczenia usług na rzecz klientów oraz Użytkownik/Klientów

4) Uzasadniony interes – przetwarzanie danych do celów poprawienia warunków świadczenia usług, poprawiania błędów, cele statystyczne oraz sprawozdawcze, badania preferencji konsumentów.


VI. PRAWA osoby której dane są przetwarzane

TAN-VIET jako administrator danych osobowych respektuje wykonywanie przez uprawnionego jego praw podmiotowych do udostępnianych danych osobowych, w granicach przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku niewykonania żądań uprawnionego w zakresie przetwarzania danych osobowych TAN-VIET przedstawia uzasadnienie swojej decyzji wraz z podaniem podstawy prawnej.

Dostęp do danych osobowych

Każda osoba ma prawo dostępu do jej danych osobowych przechowywanych przez TAN-VIET. W tym do informacji o tym:

a) dlaczego przechowujemy Twoje dane osobowe;

b) jakich kategorii dane osobowe przechowujemy;

c) gdzie Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane;

d) jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe;

e) kto ma dostęp do Twoich danych osobowych (i gdzie ten podmiot się znajduje);

f) co robimy z Twoimi danymi osobowymi;

g) jeśli nie udostępniłeś(-aś) nam swoich danych osobowych bezpośrednio, jak je uzyskaliśmy;

h) jakie masz prawa na mocy obowiązujących przepisów; oraz

i) czy korzystamy z Twoich danych osobowych w celu automatycznego podejmowania decyzji i jak to robimy.

Poprawianie danych osobowych

Każdy Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych w celu sprawdzenia ich prawidłowości oraz poprawienia ewentualnych błędów.

Przenośność danych

Każdy Użytkownik ma prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych w celu przekazania ich innemu podmiotowi. Z wnioskiem o przekazanie danych osobowych klient/Użytkownik/Klient może zwrócić się do bezpośrednio do TAN-VIET.

Wnoszenie skargi do organu

każdy Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego mającego siedzibę w państwie Unii Europejskiej, w którym znajduje się osoba, której prawa zostały naruszone. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Usuwanie danych osobowych

każdy Użytkownik ma prawo do zwrócenia się do Administratora z żądaniem usunięcia danych. Administrator ma prawo odmówić usunięcia danych osobowych objętych żądaniem usunięcia wyłącznie na podstawie i w granicach przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Ograniczenie zakresu przetwarzania danych osobowych

każdy Użytkownik ma prawo do zwrócenia się do Administratora z żądaniem ograniczenia zakresu przetwarzania jego danych osobowych. Administrator ma prawo odmówić ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych objętych żądaniem ograniczenia wyłącznie na podstawie i w granicach przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

VII. PROFILOWANIE

Dane osobowe Użytkownika mogą podlegać profilowaniu[1] w następujących celach:

1) marketingowych i statystycznych – w szczególności w zakresie ustalania preferencji zakupowych;

2)organizowania konkursów i promocji

3) prawidłowego realizowania usług serwisu.

Profilowanie uzależnione jest od zgody Użytkownika.

Użytkownik serwisu może wnieść sprzeciw odnośnie profilowania wysyłając żądanie w tym zakresie na adres: daneosobowe@tan-viet.com.pl.

Ograniczenie profilowania Użytkownik może przeprowadzić również poprzez ograniczenie funkcjonalności plików cookies.

VIII. PYTANIA, REALIZACJA PRAW I SKARGI

Wszelkie żądania w zakresie realizacji praw osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora, a także zadawanie pytań, lub wnoszenie skarg powinny być kierowane na adres e-mail: daneosobowe@tan-viet.com.pl.

PLIKI COOKIES[2]


Więcej informacji na temat plików cookies na stronie WWW znajduje się w dokumencie Polityka cookies (link)

DEFINICJA

Pliki cookies są to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe w komputerach stacjonarnych i na urządzeniach mobilnych. W plikach cookies nie są gromadzone informacje osobowe, jedynie historia przeglądania strony.

Rodzaje

Istnieje wiele rodzajów plików cookie, przy czym w serwisie Administratora używane są następujące ich rodzaje:

1. pliki cookies sesyjne przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu zakończenia sesji

2. pliki cookies stałe, które pozostają w pamięci urządzenia końcowego, umożliwiając rozpoznanie podczas kolejnej wizyty na Stronie, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika/Klienta.

Z uwagi na podmiot używający pliki cookie pliki wykorzystywane na stronie WWW Administratora dzielą się na:

1.Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika/Klienta przez system teleinformatyczny Serwisu

2.Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika/Klienta przez systemy teleinformatyczne serwisów zewnętrznych.


CELE UŻYWANIA COOKIE:

TAN-VIET wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

§ Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących serwisu (np. zapamiętywania wiadomości i preferencji klienta), aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

§ Marketing i reklama – Administrator będzie wykorzystywał pliki cookies do celów adresowania reklam dotyczących produktów, usług, konkursów.

§ Dane statystyczne – Administrator wykorzystuje pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkownik/Klientów czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy
i ulepszania Serwisu.

WYŁĄCZANIE COOKIES

Funkcja plików cookies na Stronie WWW Administratora może być wyłączona poprzez: dostosowanie ustawień przeglądarki internetowej[3].


[1]profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w odniesieniu do Serwisu w szczególności do analizy lub prognozy aspektów preferencji zakupowych klientów.

[2] Więcej informacji na temat plików cookies na stronie WWW znajduje się w dokumencie Polityka cookies 

[3] Informacje na temat zarządzania ustawieniami plików cookie udostępniane są przez administratora danej przeglądarki internetowej.

ZOBACZ NASZE NOWOŚCI

VIFON PHO GA - zupa o smaku kurczaka w stylu wietnamskim
60g VIFON PREMIUM

Ramen - zupa o smaku sosu sojowego z wakame kubek
60 g VIFON PREMIUM

Zupa o smaku owoców morza w stylu tajskim
67 g VIFON PREMIUM

VIFON PHO BO - zupa o smaku wołowiny w stylu wietnamskim kubek
60 g VIFON PREMIUM